Codice Postale Tsmen’ Vtoraya - CAP Tsmen’ Vtoraya