Codice Postale Nizhniy Novgorod - CAP Nizhniy Novgorod