Codice Postale Lung Kwu Sheung Tan - CAP Lung Kwu Sheung Tan